Country

Smart Workplace by Martela

Ny teknologi och digitala lösningar tas i bruk på arbetsplatser

Smarta arbetsplatser är nyckeln till bättre medarbetar- och kundupplevelser. En arbetsplats med smarta tjänster kan bl.a. påverka arbetsflödet, förändringsflexibiliteten, medarbetarnas engagemang och kostnadseffektiviteten. De tjänster som Martela erbjuder, hjälper dig att tillvarata information och förbättra dina medarbetares välbefinnande samt ditt företags effektivitet. Konceptet Smart Workplace by Martela med toppmodern teknologi, analys och digitalisering kan kombineras med planering, implementering och optimering av arbetsplatser och lärmiljöer. På så sätt möjliggörs en komplett översikt som omfattar hela livscykeln.

Fördelar för kunden:

- Enklare och effektivare arbetssätt
- Arbetsmiljön stöttar förändringar i arbetssätt och kultur
- En arbetsplats som kontinuerligt utvecklas
- Mer motiverade, välmående och engagerade medarbetare
- En kostnadseffektiv och produktiv arbetsplats
- Objektiva data som stöd för beslutsfattande
- En mer ansvarsfull arbets- och lärmiljö

Martela Dynamic -tjänster för smartare arbetsplatser

Med hjälp av realtidsdata, analys och IoT-tjänster kan arbetsplatsen kontinuerligt förbättras baserat på information, upplevelser och förändrade behov. Med våra tjänster och lösningar används sensorer för att visualisera relevant information på skärmar eller telefoner. T.ex. kan slutanvändaren se hur olika rum används. Omfattande information på dashboard kan analyseras i realtid för att utveckla arbetsmiljön och ge en bättre förståelse för vilka ytor som behöver expanderas och vilka delar av ett kontor som används för lite.

Smarta lösningar erbjuder medarbetarna tjänster som underlättar användningen av lokalerna. Medarbetare kan se realtidsdata om vilka platser som är lediga just nu eller var i lokalerna en kollega befinner sig. Med hjälp av lösningarna kan man också rapportera felanmälningar och serviceärenden, exempelvis om ett mötesrum är för kallt eller om något redskap saknas, eller ge feedback om lokalerna och hur verksamheten kan utvecklas.

Martela Dynamic-sortimentet omfattar lösningar som baseras på sensorer och analys samt Martela Lifecycle-tjänsterna och är en del av konceptet Smart Workplace by Martela.

Enklare att arbeta

Kämpar du med ett ineffektivt informationsflöde?

Fysiska och virtuella arbetsplatser ska stötta effektivt arbete och välbefinnande, men nästan en femtedel av kunskapsarbetares arbetstid går åt till olika tids- och energitjuvar. Dagens kunskapsarbete borde vara oberoende av tid, plats och utrustning och arbetsmiljön är en viktig del i att uppnå denna frihet.

Teknologin kan hjälpa medarbetare i självledarskap och ökat välbefinnande. På en smart arbetsplats flyter arbetet på lättare för personalen tack vare bl.a. ett fungerande system för platsbokning. Tiden går inte åt till att leta efter en ledig plats, förvaring, kollega eller mötesrum. Även kvaliteten på möten förbättras när teknologin betjänar användarna och inte tvärtom. En smart arbetsplats förser alla medarbetare med den plats som bäst matchar arbetsuppgiften ifråga. När det finns funktionella utrymmen för uppgifter som kräver koncentration, teamarbete, återhämtning och möten förbättras även medarbetarnas effektivitet.
 

Smarta möbellösningar leder till bättre ergonomi – arbetsstolen samlar in information om välbefinnande och påminner dig vid behov om du suttit ner för länge. Genom att använda sig av teknologi och digitalisering blir arbetsplatsen en tjänst och ett verktyg för att förbättra produktivitet, innovationer och arbetshälsa.

 

VERKTYG FÖR EFFEKTIVARE ARBETE

Behovsanalys
Inspiring Workshops by Martela
My Dynamic Office
Axia Smart Active
Martela Dynamic Storage
Martela Dynamic Booking

 

En flexibel arbetsmiljö

Uppfyller arbetsmiljön de nuvarande eller framtida behoven hos din organisation?

Förändrade arbetssätt förutsätter också att arbetsmiljön förnyas. Vid utveckling av arbetsmiljön måste man försäkra sig om att den fysiska och digitala miljön stöttar arbetskulturen och dess krav.  Idag är förändring ett kontinuerligt tillstånd och framgångsrika organisationer är kända för sin anpassningsförmåga. Den här egenskapen är också en central definition på en smart arbetsplats och arbetsmiljön kan fungera som ett viktigt verktyg för förändringsledning.

Martelas Workplace as a Service (WaaS) är en kontinuerlig tjänst där vi i samarbete med kunden utvecklar en arbetsmiljö som motsvarar företagets behov. Martelas team ansvarar också för implementering och kontinuerlig optimering av arbetsmiljön. Tack vare servicemodellen behöver företaget inte gissa sig till framtida behov.

Optimering av arbetsmiljön kräver regelbundet underhåll, uppföljning och aktivitet för att arbetsmiljön ska utvecklas i takt med organisationen. Baserat på exempelvis användnings- och användardata kan vi fortsätta utveckla arbetsplatsen för att motsvara alla behov. Tjänsten för hantering av anläggningstillgångar samlar organisationens inventariedata i ett och samma användargränssnitt och minskar därigenom onödiga inköp, ökar transparensen och möjliggör återvinning och återbruk av överflödiga inventarier.

 

VERKTYG SOM STÖTTAR EN FLEXIBEL ARBETSMILJÖ

Workplace as a Service-tjänst
Learning environment as a Service-tjänst
Behovsanalys
Martela Dynamic Workplace Utilization Service
Martela Dynamic Asset Management Service
Inspiring Workshops by Martela
Mätning av användarupplevelse

Mer motiverade medarbetare

Hur relaterar medarbetarna till sin arbetsmiljö?

Framgångsfaktorn hos de främsta organisationerna är begåvade men framförallt motiverade personer. Det är genom arbetsmiljön som arbetsgivaren visar engagemang för sin personal.

En smart arbetsplats underlättar personalens vardag, gör arbetet mer användarvänligt och hjälper medarbetarna att fokusera på den aktuella arbetsuppgiften. Väldesignade miljöer uppmuntrar till såväl spontana som planerade möten mellan människor och lägger grunden för gemenskap, vilket i sin tur skapar en god arbetsgemenskap på arbetsplatsen.

Genom att möjliggöra för personalen att både regelbundet få information och kunna lämna feedback, kan den samlade informationen användas för att utveckla arbetsmiljön. Att ta emot och lyssna på personalens upplevelser och synpunkter är viktigt för att bibehålla motivationen hos personalen.

Mer kostnadseffektiva arbetsmiljöer

Känner du till om lokalerna och de olika arbetsytorna motsvarar behoven och hur ofta de faktiskt används?

Kunskapsledning är nyckeln till effektivt ledarskap. Eftersom lokalkostnaden är den näst största kostnaden för de flesta organisationer, erbjuder en smart arbetsplats möjligheten att effektivisera organisationens verksamhet. Arbetsplatser är fulla av dold information som kan användas till att stötta organisationens verksamhet. Det är viktigt att man ur denna informationsmassa identifierar den väsentliga informationen och presenterar den på ett tydligt sätt för att realisera förändringar i praktiken. Information måste finnas lättillgänglig i realtid så att förändringar kan genomföras snabbt vid behov.

I bästa fall innebär noggrann definiering, planering, uppföljning och optimering av arbetsmiljön besparingar på miljontals kronor i månaden på exempelvis hyres-, underhålls- och servicekostnader. Utöver lokalerna har även förvaringslösningarna utformats i enlighet med organisationens behov. Kunskapsbaserad inredning förbättrar informationsflödet i såväl fysiska som digitala arbetsmiljöer.  När medarbetare möts på ett naturligt sätt, behöver man inte längre boka ett separat mötesrum för varje beslut som ska tas.

Utnyttjande- och beläggningsgrad kan följas med sensorer eller observation, och då kan man också utvärdera hur lokalernas användning fungerar. Tjänsten Dynamic Asset Management för hantering av anläggningstillgångar samlar organisationens inventariedata i ett och samma användargränssnitt och minskar därigenom onödiga inköp, ökar transparensen och möjliggör återvinning av överflödiga inventarier. Även onödiga underhållskostnader minskar.

Läs mer häpnadsväckande fakta om moderna kontor

 

VERKTYG FÖR EN MER KOSTNADSEFFEKTIV ARBETSMILJÖ

Martela Dynamic Workplace Utilization Service
Martela Dynamic Storage
Martela Dynamic Asset Management Service
Workplace as a Service -tjänst
Learning environment as a Service-tjänst

Case Cybercom

Cybercoms flaggskeppskontor på Sveavägen i Stockholm sätter medarbetarna i centrum. Tengbom har, bland annat med hjälp av Martela Dynamic, utformat ett aktivitetsbaserat kontor präglat av funktionalitet, kreativitet och harmoni.

”Vi hade många goda anledningar att välja aktivitetsbaserat. Först och främst handlar det om vår företagskultur. Cybercom har en uttalad hållbarhetsprofil och ett starkt fokus på medarbetarna. Vi vill sticka ut med vår betoning på individen och omge oss med engagerade medarbetare. Därför är det också jätteviktigt att de trivs och väljer att stanna kvar hos oss. Genom att erbjuda en ny, kreativ arbetsmiljö såg vi möjligheten till ännu större engagemang och delaktighet.”

För att kunna realisera den aktivitetsbaserade lösningen med ett medarbetarperspektiv föll valet på Martela Dynamic.

Läs hela berättelsen
 

Se ett exempel från verklighetetn - kundcase PwC

I PwCs nya kontor i Bergen jobbar man aktivitetsbaserat fullt ut. Martelas dynamiska lösningar för förvaring och arbetsplatser ger optimal tillgänglighet och stöttar medarbetarna i deras dagliga arbete.

"För vår verksamhet är lösningen perfekt. Målet är att den ska bidra till ökat lärande, samarbete, innovation och effektivitet" säger Geir Inge Lunde som är verksamhetsledare.

Läs hela berättelsen

Vänligen beskriv i meddelandefältet vad du önskar veta mera om, så kontaktar vi dig.

Share this page