Country

Så förverkligar du det aktivitetsbaserade kontoret

Aktivitetsbaserade kontor, steg för steg

Det aktivitetsbaserade kontoret är själva plattformen för kunskapsarbete. Plattformen stödjer samverkan mellan olika funktioner – både mellan företagets medarbetare och med kunder och andra intressenter. Investeringen i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö ger en rad mervärden, både i form av en effektivare ytanvädning, bättre hälsa och mer tillfredsställda medarbetare. Medarbetarna får en helt ny valfrihet och kan själva bestämma vilken plats på kontoret som passar bäst för stunden. Även om det för många innebär att man får ge upp sitt fasta skrivbord så får man istället får hela kontoret som arbetsplats.

För företag som väljer att investera i aktivitetsbaserat är återbetalningstiden kort, förutsatt att förändringen genomförs på rätt sätt. Rätt aktiviteter på rätt plats ger hög nyttjandegrad. Medarbetarna känner att det nya sättet att arbeta sker på deras villkor och verksamhetens mål kan nås utan att man snubblar på vägen. Med vårt Inspiring Office-koncept kommer du snabbt på banan. Så här tänker vi:


 

Identifiera behoven

Inledningsvis är det viktigt att identifiera behoven. Vi tillämpar ett användarorienterat arbetssätt där vi kartlägger användarna, deras uppgifter och utrymmesbehov parallellt med de målsättningar som företaget har med förändringen. Detta görs genom intervjuer med nyckelmedarbetare och arbetsplatsenkäter som kan användas för att identifiera alla olika arbetsrutiner som finns inom verksamheten.

Genom att analysera resultaten får vi en omfattande bild av medarbetarnas aktiviteter och vilka behov som måste uppfyllas. Informationen används för att skapa en preliminär planering av den nya arbetsplatsen.

Den fysiska förändringen av arbetsmiljön innebär också stora förändringar i arbetssättet. Därför är det avgörande att alla medarbetare får chansen att vänja sig vid de nya rutinerna.

Arbetsplatsbeskrivning

1. Introduktion till aktivitetsbaserat arbete
2. Intervjuer med nyckelmedarbetare
3. Mätning av utnyttjandegrad Martela Dynamic Workplace Utilization Services
4. Rapport
5. Preliminär plan

Arbetsplatsplanering

Med bra inredningsdesign kan man förvandla en lokal till en inspirerande och bekväm miljö som bidrar till att uppfylla affärsmålen. Designen görs med utgångspunkt i den preliminära planen och arbetet omfattar bland annat en optimering av arbetsytan och en definition av det visuella uttrycket, vilket också synkroniseras med företagets varumärke och profil. Samtidigt görs även en inventering av befintliga möbler för att utröna om något kan återanvändas i den nya arbetsmiljön. Överblivna möbler kan återvinnas eller återanvändas – om behovet finns kan de också renoveras före återanvändning.

1. Inventarieförteckning
2. Layoutplanering
3. Inredningsdesign
4. Projekthantering

Introduktion av den nya arbetsplatsen

Designfasen följs av en implementeringsfas. Om förändringen sker i befintliga lokaler är det första steget att avlägsna gamla möbler och lämna dem till återvinning. Därefter renoveras ytskikten, golv och väggar. Det är också nu som flyttlasset går till eventuella nya lokaler. Målsättningen är att hela processen ska vara så smidig att det vanliga kontorsarbetet kan fortgå under tiden.

När arbetet påbörjas i de nya lokalerna bör alla medarbetare få en ordentlig introduktion till det nya arbetssättet. Vi hjälper våra kunder att precisera användningen av de olika ytorna, för att säkerställa att de utnyttjas på rätt sätt. Om så önskas kan vi erbuda visuella riktlinjer, till exempel i form av små instruktionskort, för varje utrymme. 

1. Möbelåtervinning
2. Kontorsinredning
3. Flyttjänst
4. Transport och montering
5. Introduktion till det nya arbetssättet

Lokalunderhåll

Organisationer och arbetssätt befinner sig i ständig förändring. För att kunna optimera användarupplevelsen och nyttjandegraden måste behoven och användningen av lokalerna utvärderas regelbundet. Användarnas upplevelser kan mätas med hjälp av en medarbetarenkät. Med utgångspunkt i resultaten kan man sedan lägga upp en uppdateringsplan för de olika utrymmena och inredningslösningarna.

1. Mätning av användarupplevelse
2. Uppdateringsplan
3. Underhåll och reparationer
4. Ergonomisk vägledning
5. Möbelmagasinering
6. Möbeluthyrning
7. Hantering av anläggningstillgångar (RFID)
8. Möbelåtervinning

 

Share this page