Country

Pohjolan Voima

Helsinki, 2015

Inredningsdesigner Päivi Pentikäinen

Från ett traditionellt kontor till ett nytt sätt att arbeta

Projektet tog sin början genom att VD:n ville förnya företagets arbetssätt samt öka personalens interaktion och öppenhet. Målet var att skapa ett aktivitetsbaserat kontor med mångsidiga utrymmen för arbete, möten och koncentrationskrävande arbetsuppgifter. I planeringen av arbetsmiljön skulle hänsyn tas till ergonomi, varumärke, arkitektur samt behovet av små mötesrum. Före flytten arbetade personalen i egna rum längs med långa korridorer. Bullret från korridorerna samt besök i rummen upplevdes som störande faktorer men samtidigt önskade man ha fler spontana möten.

Ledningen och hela personalen orienterades i konceptet för aktivitetsbaserade kontor och introducerades för det nya arbetssättet. Efter introduktionen genomfördes en arbetsmiljöundersökning på Pohjolan Voima och med hjälp av en deltagarstyrd workshop utformades en heltäckande preliminär plan för arbetsplatsen. Slutresultatet var användarorienterade lokaler med ett helhetstänk som stödjer interaktion och öppenhet samt en arbetsmiljö som anpassar sig efter framtida behov.  

Tjänster som användes

Arbetsplatsförändringen genomfördes enligt Martelas Lifecycle-modell:

Behovsanalysis

Behovsanalys av arbetsmiljön (inklusive introduktion till aktivitetsbaserat arbete, arbetsmiljöundersökning samt djupintervjuer med nyckelpersoner).

  • Pohjolan Voimas ledningsgrupp besökte Martelahuset och blev introducerade för den aktivitetsbaserade kontorsmodellen
  • Hela personalen introducerades för det aktivitetsbaserade kontorskonceptet och fick delta i workshops. Därefter fick de svara på en arbetsmiljöundersökning.
  • Baserat på arbetsmiljöundersökningen och introduktionen utformades därefter en plan åt Pohjolan Voima på hur kontorsytan bäst skulle utnyttjas.

Planering

Nu bestämdes bland annat mötesrummens placering samt alla material från gardiner till golvmaterial.  

Inventarieförteckning

Inredningsdesign

Implementation

Flyttjänst

Transport och montering

Möbelåtervinning