Country

Färre väggar och bänkar, mer interaktion och inspiration

Inlärning och undervisning har genomgått radikala förändringar under hela 2010-talet. Den djupare förståelsen av inlärningsmekanismerna samt de radikalt förändrade kompetensbehoven orsakade av den teknologiska utvecklingen är globala förändringskrafter som har lett till läroplansreformer i både Finland och andra länder. Effekterna syns både i lärarnas arbete och i inlärningsmiljön på många olika sätt.

För att hålla sig ajour och följa förändringar i inlärningsmiljöer har Martela sedan 2012 låtit genomföra årliga enkäter på Educa-mässan. Respondenterna har fått se bildillustrationer av inlärningsmiljöer och fått svara på frågor om vilka miljöer de helst skulle arbeta eller studera i, vilka utrymmen som är mest inspirerande och vilka lösningar som bäst stöttar inlärning.

”Enkätresultaten skildrar hur undervisnings- och inlärningsprocessen utvecklas ur lokalperspektivet. Under det här årtiondet har man sökt efter nya alternativ till de gamla traditionella klassrummen med elevbänkar. Det är tydligt att när läroplaner förändras, förändras också undervisningslokalerna”, berättar Marko Kuuskorpi, rektor och forskare som har analyserat resultaten.

Mot öppnare och personligare möten med elever

Vad som tydliggörs i enkätresultaten är det ökade behovet av individuella inlärningsförmågor och utveckling av de sociala förmågorna. Resultaten reflekterar det förnyelsearbete som utförs med läroplanerna. Centrala mål är bland annat att stärka elevernas aktivitetsnivå, fokusera på att öka den breda kompetensen samt öka variation och interaktion.

Redan den första enkäten som utfördes 2012 visade stort behov av bra alternativ till det traditionella klassrummet med elevbänkar. Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin började sätta spår samt viljan att öppna upp inlärningsmiljön från hur det sett ut tidigare. Diskussionen om lokallösningar tog fart och exempelvis användningen av aulor och gårdsområden som inlärningsmiljöer blev allt vanligare.

Under de kommande åren lyftes bland annat anpassningsbarhet, flexibilitet och elevernas aktivitetsnivå och interaktion som huvudteman. Klassrum där läraren haft styrande ställning  ersattes med flexibla möbellösningar som möjliggjorde användarorienterad anpassning i lokalerna.  År 2014, då respondenterna visades tre olika lokalalternativ, valde nästan hälften av alla respondenter alternativet med olika grupper av möbler.

Ny flexibilitet med mångsidiga inlärningsområden

Efter läroplansreformen i Finland i mitten av 2010-talet, ligger nu huvudfokus på elevernas aktivitet och inlärningsförmågor. Även i Educa-enkäterna betonades lokalernas samverkansförmågor. Man började tänka på skolan som en helhet där de olika lokalerna har sina egna roller för att främja en mångsidig inlärning. Anpassningsbara lokaler och lokaler som möjliggjorde undervisning av flera grupper samtidigt blev favoriter.

År 2017 inspirerades inlärningsmiljödebatten av inlärningsområden som består av flera olika enheter. Utrymmet i dessa områden skiljer sig i storlek och är möblerade och utrustade på olika sätt och erbjuder en naturlig bas för undervisningsgrupper i olika storlekar. Lärarnas åsikter betonade stöd för undervisningsmetoder som främjar interaktionen mellan elever.

I den senaste Educa-mässan 2018, fokuserade enkäten på hur öppen inlärningsmiljön borde vara.  En inlärningsmiljö med flyttbara arbetsstationer och sittplatser som enkelt kan anpassas efter gruppstorlek, utsågs till alternativet som bäst stöttar inlärning.

”Det är en förändring på gång i skolan mot en mer teambaserad kultur och inlärningsmiljö som främjar samundervisning. Olika möbellösningar är en faktor som öppnar upp för möjligheter i detta utvecklingsarbete. Vi måste ha mod att förnya de befintliga lokalerna och våga bygga nya inlärningsmiljöer”, summerar Marko Kuuskorpi.

 

2012 resultat

         a 10%

b 59%

c 31%

     

 

2018 resultat

         a 34,2%

b 39,2%

c 26,6%

 

Nyckelteman i svaren till Martelas Educa-enkäter under 2012–2018

2012 - expansion från bänkbaserade klassrum till aulor, gårdar och nya typer av utrymmen

2013 - planering av utrymmeslösningar baserat på inlärningsprocessen

2014 - stötta elevernas aktivitet och interaktion

2015 - helheter som utgörs av flera olika utrymmen samt interaktioner

2016 - systemiska lösningar där lokalerna stöttar mångdisciplinär verksamhetskultur

2017 - omfattande inlärningsområden som utgörs av flera utrymmen och som passar för samundervisning

2018 - flexibilitet och anpassning som stöttar arbete i såväl små som stora grupper

 

Läs mer om inspirerande inlärningsmiljöer


Kontakta oss för mer information


 

Share this page