Country

Data över nyttjandegrad är en viktig del av användarcentrerad arbetsplatsutformning och en heltäckande och kontinuerlig optimering av arbetslokalerna. Rapporter om hur skrivbord, mötesrum och andra faciliteter nyttjas bör analyseras för att förstå hur lokalerna faktiskt används. Med hjälp av analysen kan man identifiera de faktiska lokalbehoven och var det finns utrymme för kostnadsbesparingar och förbättringar. Denna information bildar sedan en utgångspunkt för hur arbetsplatsen ska dimensioneras för optimalt utnyttjande.

Nyttjandegraden kan mätas på engångsbasis, men kontinuerliga mätningar gör det lättare att identifiera förändringsbehov och att snabbare implementera anpassningar. Mätningarna kan automatiseras med hjälp av trådlösa sensorer. De kan också göras genom observationer i lokalerna då man också kan se vilka aktiviteter och arbetsmetoder som utförs. Om man vill kan man med den användarvänliga och omfattande rapporteringsportalen dagligen granska och jämföra mätningsresultaten med målen.

Främsta fördelar:
• Korrekta, faktabaserade data för lokalplanering, utformande av ytornas användning samt beslutsfattande och rapportering.
• Ytoptimering och kontinuerlig faktabaserad utveckling medför kostnadsbesparingar samt förbättrar användarupplevelsen.
• Av resultaten kan man identifiera avvikande nyttjandegrad för olika funktioner samt vilken typ av ytor det finns behov av.
• Hjälper till att identifiera vilka kontorsytor som är överbokade och som ständigt används och vilka ytor som inte gör det.
• Fastställer vilka arbetsuppgifter som utförs i lokalerna och om lokalerna stöttar de aktiviteter som utförs där på rätt sätt.
• Hjälper till att utvärdera förändringsprojektets effekter samt framgång.

Mätning av arbetsplatsens nyttjandegrad med analyser och rapporter är ett enkelt och faktabaserat sätt att identifiera hur lokaler används och vilka eventuella utmaningar som föreligger. Det bidrar också med nödvändig information för beslutsfattande, samt för exempelvis kontinuerliga optimeringstjänster. I tjänsten samarbetar vi med företaget Rapal som är experter inom bebyggda miljöer.

Mätning av nyttjandegrad passar för de föränderliga behoven hos moderna arbetsplatser och är en del av Martelas optimeringstjänst PodBooth as a Service som säkerställer ändamålsenliga inköp för fungerande arbetsplatser.