Country

Det aktivitetsbaserade kontoret är själva plattformen för kunskapsarbete. Plattformen stöttar samverkan mellan olika funktioner – både mellan företagets medarbetare och med kunder och andra intressenter. Investeringen i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö ger en rad mervärden, både i form av en effektivare ytanvändning, förbättrat välbefinnande, en trivsammare och mer flexibel arbetsmiljö.

Medarbetarna får en helt ny valfrihet och kan själva bestämma vilken plats på kontoret som passar bäst för stunden. Även om det för många innebär att man får ge upp sitt fasta skrivbord så får man istället hela kontoret som arbetsplats.

FÖRDELAR MED ETT AKTIVITETSBASERAT KONTOR

  • Medarbetarna får arbetsro och blir mer produktiva
  • Aktiviteten på kontoret höjs samtidigt som arbetet blir mindre stillasittande
  • Samarbetet mellan olika team och funktioner ökar
  • Ökad tillfredsställelse bland medarbetarna

Här hittar du en fullständig beskrivning av de fem viktigaste fördelarna med aktivitetsbaserat arbetssätt.

Med vårt Inspiring Office® by Martela–konceptet får du mer utrymme, förbättrat välbefinnande och en mer trivsam arbetsmiljö. I vår arbetsmodell Martela Lifecycle tar vi hänsyn till arbetsplatsens hela livscykel. Genom att utgå från användarens behov och välbefinnande skapar vi hållbara arbetsplatser.

ANVÄNDARDRIVEN DESIGN

Det aktivitetsbaserade kontoret erbjuder en flexibel arbetsmiljö och dess egenskaper kan ses från olika perspektiv beroende på olika förutsättningar och krav. Kontoret kan delas in i fyra olika aktivitetsområden:

Samarbete

Arbetsytor för olika ändamål, till exempel möten, grupparbete eller utbildning, i en öppen eller sluten lösning. Alla ytor har utformats för att stötta kreativa samarbeten. De har möblerats för användarnas behov och har ett visuellt uttryck som återspeglar verksamheten. Kontorslandskapet för sammarbete främjar flexibelt arbete och en god arbetsmiljö.
Se filmen Collaboration areas in the office

Kommunikation

Olika akustiskt dämpade ytor och rum för formella eller informella möten som sker öppet eller slutet, stående eller sittande. Möblerna kan med fördel användas för att avgränsa de olika ytorna.
Se filmen Communication areas in the office

Koncentration

Ofta slutna rum som låter medarbetarna jobba koncentrerat, ensamma eller tillsammans.
Se filmen Concentration areas in the office

Avkoppling

Ställen dit medarbetarna kan dra sig undan för att koppla av och reflektera.
Se filmen Chilling out areas in the office

Se vilken arbetsprofil du har genom att göra detta enkla test.

HUR FÖRVERKLIGAR DU ETT AKTIVITETSBASERAT KONTOR FRAMGÅNGSRIKT?

För att lyckas med ett aktivitetsbaserat kontor bör det skapas som en företagsspecifik lösning och inte som ett koncept som ska kopieras eftersom behoven hos varje företag är unika. Ett funktionellt, aktivitetsbaserat kontor som genuint stöttar medarbetarnas välbefinnande och produktivitet skapas tillsammans med medarbetarna genom aktivt deltagande i planeringen och i olika workshops. En välfungerande arbetsmiljö består av fyra områden: Communication (kommunikation), Concentration (koncentration), Collaboration (samarbete) och Chill out (avkoppling). Då har medarbetarna tillgång till många varierande kontorsarbetsplatser som stöttar många olika arbetsuppgifter.

Det aktivitetsbaserade kontoret är inte samma sak som ett kontor med öppet landskap, även om båda innehåller samma element. Den största skillnaden är funktionalitet. Nedan kan de se en kort video om skillnaderna.

Vill du låta dina medarbetare att få ut sin fulla potential? Vill du hjälpa dem att kunna fokusera mer och arbeta mer effektivt? Utnyttja de möjligheterna som en flexibel arbetsmiljön erbjuder: definiera era behov, mål och arbetskultur tillsammans. Så skapar ni en effektiv lösning som är helt rätt just för er.

FYRA OLIKA PERSONLIGHETSTYPER

Om vi utgår från på vilket sätt medarbetarna använder de olika ytorna på kontoret kan medarbetarna delas in i fyra olika personlighetstyper på kontoret: navigatörer, ankare, nätverkare och samlare – baserat på deras ergonomiska, sociala och utrymmesmässiga krav på arbetsmiljön.

 

Stöttar din arbetsmiljö dina anställda?

Se vilken arbetsprofil du har genom att göra detta snabbtest.

 

DELARNA I ETT LYCKAT AKTIVITETSBASERAT KONTOR*
  • Det aktivitetsbaserade kontoret är själva plattformen för kunskapsarbete. Plattformen stöttar samverkan mellan olika funktioner – både mellan företagets medarbetare och med kunder och andra intressenter.
  • Medarbetarna är nöjda med ett aktivitetsbaserat kontor eftersom de själva kan bestämma vilken plats på kontoret som passar bäst för stunden.
  • Med ett aktivitetsbaserat kontor är målet att kunna skapa flexibel kontorslandskap som har en hög utnyttjandegrad. Utrymmen är alltid en investering och om de används klokt kommer det att betala sig tillbaka
  • Gemensamma trivselregler främjar användning av aktivitetsbaserat kontor.

*Utrymmen som utgår ifrån användaren, TEKES (Utvecklingscentret för teknologi och innovationer, är en finländsk myndighet under arbets- och näringsministeriet med uppgift att finansiera utveckling av tillväxt- och affärsinriktade innovationer)

Så förverkligar du ett aktivitetsbaserat kontor.

Den bästa arbetsplatsen.

Martela House. Vi lever som vi lär!

Eftersom vår organisation, precis som alla andra, befinner sig i ständig utveckling har det hänt mycket sedan vi på huvudkontoret i Helsingfors började arbeta på ett aktivitetsbaserat arbetssätt. I takt med att vi har förändrat vårt arbetssätt – och vår syn på arbete – så har Martela House genomgått en rad förändringar. Utgångspunkten är, precis som tidigare, att vår arbetsplats ska stötta många olika typer av användare och därför utvärderade vi medarbetarnas aktiviteter och behov.

Share this page