Country

Varför aktivitetsbaserat arbete?

Förändringar i arbetskulturen och ny teknik har revolutionerat vår syn på och vårt sätt att arbeta. Men mobilt arbete har inte bara gjort att vi utnyttjar kontorsytan mer effektivt – det har också förändrat sättet vi arbetar på när vi verkligen är på kontoret. Antalet cellkontor har minskat till förmån för öppna kontorslösningar och i dag väljer allt fler att arbeta på ett mer aktivitetsbaserat sätt. Man väljer helt enkelt rum, plats eller funktion utifrån den arbetsuppgift man har för stunden. Det innebär ett minskat behov av fasta arbetsplatser och arbetsbord till förmån för fler mötesplatser utrustade för olika typer av interaktivitet. Den här sortens miljöer efterfrågas i allt större utsträckning av våra kunder.

Kunderna vill kunna utnyttja sina lokaler mer effektivt och letar därför efter nya alternativ när de utformar sina kontor. Därför har vi utvecklat Inspiring Office. Ett koncept som inte bara hjälper kunderna att vara mer kostnadseffektiva, utan som också ökar medarbetarnas hälsa och produktivitet, förbättrar lönsamheten och stärker varumärket.

ANVÄNDARVÄNLIGT

Det aktivitetsbaserade arbetssättet tar tillvara medarbetarnas fulla potential. Istället för att dra gränser och skapa revir kring fasta arbetsplatser ger det medarbetarna tillgång till många varierade kontorsarbetsplatser som stöttar många olika arbetsuppgifter.

 

FÖRDELAR

  • Medarbetarna får arbetsro och blir mer produktiva
  • Aktiviteten på kontoret höjs samtidigt som arbetet blir mindre stillasittande
  • Samarbetet mellan olika team och funktioner ökar
  • Ökad tillfredsställelse bland medarbetarna

Här hittar du en fullständig beskrivning av de fem viktigaste fördelarna med aktivitetsbaserat arbetssätt.

Många dimensioner

Inspiring Office är utformat med tanke på det aktivitetsbaserade kontoret och är en modell för flexibla kontorslösningar. Modellen kan användas ur många olika perspektiv beroende på olika förutsättningar och krav.

Vi kan till exempel utgå från fyra olika personlighetstyper på kontoret: navigatörer, ankare, nätverkare och samlare – och deras ergonomiska, sociala och utrymmesmässiga krav på arbetsmiljön. Om vi istället utgår från att arbetsplatsen är indelad i olika funktioner, kan den delas in i tre olika zoner; den offentliga zonen, den halvoffentliga zonen och den privata zonen.

Inspiring Office omfattar lösningar som tillgodoser kraven ur alla dessa perspektiv, både för företaget och för den enskilda medarbetaren.  
 

OLIKA AKTIVITETSOMRÅDEN

Samarbete

Arbetsytor för olika ändamål, till exempel möten, grupparbete eller utbildning, i en öppen eller sluten lösning. Alla ytor har utformats för att stötta kreativa samarbeten. De har möblerats för användarnas behov och har ett visuellt uttryck som återspeglar verksamheten.
Se filmen Collaboration areas in the office

Kommunikation

Olika akustiskt dämpade ytor och rum för formella eller informella möten som sker öppet eller slutet, stående eller sittande. Möblerna kan med fördel användas för att avgränsa de olika ytorna.
Se filmen Communication areas in the office

Koncentration

Ofta slutna rum som låter medarbetarna jobba koncentrerat, ensamma eller tillsammans.
Se filmen Concentration areas in the office

Återhämtning

Ställen dit medarbetarna kan dra sig undan för att koppla av och reflektera.
Se filmen Chilling out areas in the office

Se vilken arbetsprofil du har genom att göra detta enkla test.

Martela House. Vi lever som vi lär!

För två år sedan började vi arbeta aktivitetsbaserat på vårt huvudkontor. Eftersom vår organisation, precis som alla andra, befinner sig i ständig utveckling har det hänt mycket sedan dess. I takt med att vi har förändrat vårt arbetssätt – och vår syn på arbete – så har Martela House genomgått en rad förändringar. Utgångspunkten är, precis som tidigare, att vår arbetsplats ska stötta många olika typer av användare och därför utvärderade vi medarbetarnas aktiviteter och behov.

Share this page